RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW, opłaciłem i posiadam aktualną składkę członkowską PZW w moim Kole.
Wędkarze Okręgu PZW w Zielonej Górze mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu pełnej rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO


WYBOR_GLOWNEJ_WODY_POLOWU

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE
65-301 Zielona Góra, ul. Bartosza Głowackiego nr 9
KRS: 0000130377, NIP: 9291077985, REGON: 977899580


REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE

 1. System dostępny pod adresem https://zezwolenia.pzw.zgora.pl oferuje możliwość zakupu e-zezwoleń w zakresie: składek i opłat okresowych, opłat rocznych dla osób niezrzeszonych w PZW oraz składki rocznej na zagospodarowanie i ochronę wód dla członków PZW spoza Okręgu PZW w Zielonej Górze.
 2. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE, zgodnie z wykazem stanowiącym integralną część otrzymanego zezwolenia.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z:
  • Komentarzem do zezwolenia i wykazu wód.
  • Szczegółowymi Zasadami Amatorskiego Połowu Ryb na Wodach PZW Okręg w Zielonej Górze
 4. W przypadku wydania ważnego, aktualnego e-zezwolenia wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
 5. Zezwolenie ważne jest od godz. 00:00 pierwszego dnia wędkowania do godz. 24.00 ostatniego dnia wędkowania.
 6. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń okresowych:
  a. jednodniowe,
  b. kilkudniowe (za kilka kolejnych dni),
  c. roczne dla niezrzeszonych.
 7. Zezwolenia jednodniowe oraz o dowolnej wielokrotności jednodniowego mogą wykupić wędkarze będący i nie będący członkami Polskiego Związku Wędkarskiego - w tym obywatele polscy i cudzoziemcy.
 8. Zezwolenia roczne mogą wykupić członkowie PZW nie będący członkami Okręgu PZW w Zielonej Górze, wędkarze nie będący członkami Polskiego Związku Wędkarskiego - zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy.
 9. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:
  a. dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy opłacili składki członkowskie w roku bieżącym wraz z kartą wędkarską oraz legitymacją członkowską PZW;
  b. dla wędkarzy nie będących członkami Polskiego Związku Wędkarskiego wraz z kartą wędkarską (przy czym cudzoziemcy przebywający czasowo na terytorium polski zwolnieni są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej).
 10. Zezwolenie zabezpieczone jest kodem kreskowym QR Code oraz znakiem wodnym.
 11. E-zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line. Płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
 12. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU.
 13. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności tj.:
  a. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych;
  b. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 14. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.

  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie, do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].

  Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować i okazać do kontroli nad wodą wraz dokumentami określonymi w pkt. 8 niniejszego Regulaminu.
 15. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu e-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie e-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu e-zezwolenia umieszczone są na wydruku e-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze.
 16. Polityka zwrotów - zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Zielonej Górze adres ul. B. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 68 453 73 41 lub pocztą elektroniczną: pzw@pzw.zgora.pl
 17. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu e-zezwoleń udzielane są w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze.
  PZW Okręg w Zielonej Górze
  65-301 Zielona Góra, ul. Bartosza Głowackiego 9
  tel. +48 68 453 73 41  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
  2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE z siedzibą 65-309 Zielona Góra, ul. Głowackiego 9.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu PZW w Zielonej Górze: e-mail: iodo@pzw.zgora.pl
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora skutkuje brakiem możliwości wypełniania obowiązków określonych w Statucie PZW i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZW Okręg w Zielonej Górze adres: 65-301 Zielona Góra, ul. Bartosza Głowackiego nr 9 (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www https://zezwolenia.pzw.zgora.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW.

  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.

  Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PZW podmiotom trzecim.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE z siedzibą 65-309 Zielona Góra, ul. Głowackiego 9.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu PZW w Zielonej Górze: e-mail: iodo@pzw.zgora.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora skutkuje brakiem możliwości wypełniania obowiązków określonych w Statucie PZW i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.